قوانین تقریبی فوتسال

بسمه تعالی

 

 ( دانستن قانون واطا عت از آن یک تکلیف الهی است .)

 

قابل توجه  کلیه داوران – سرپرستان مربیان و مسئولان  تیمها و بازیکنان

 

1- بازی در دونیمه 20 دقیقه ای برگزار می گردد.

2- هرتیم می تواند در هر نیمه از بازی از یک تایم استراحت یک دقیقه ای استفاده کند.

3- داور باید درصورت درخواست تایم از سوی مربی هر تیم توپ باید به نفع تیم درخواست کننده تایم باشد تا بتواند مجوز تایم استراحت راصادر کند.

4- در موقع زدن اوت باید توپ بر روی خط کاشته شده و پای بازیکن زننده توپ بیرون از زمین باشد در غیر این صورت خطا محسوب شده و توپ در اختیار تیم مقابل قرار خواهد گرفت .

5- تایم زدن توپ اوت شده وخطاها برای بازیکنان چهار ثانیه می باشد در غیر این صورت ضربه به تیم مقابل داده می شود .

6- فاصله دیوار دفاعی از توپ 5 متر می باشد وبازیکنان باید فاصله تعین شده را رعایت نمایند درغیر این صورت بازیکن ضربه زننده از داور درخواست رعایت فاصله رانماید .

7- ضربه اوت مستقیم گل محسوب نمی شود .

8- ضربه کرنر مستقیما گا محسوب می شود .

9- موقع شروع بازی توپ باید به طرف زمین حریف  زده شود وبازیکن تیم حریف باید در محدوده تعین شده قرار بگیرد .

10- در صورت رسیدن خطاهای تیم ها به عدد 5  باید داور سوم به مسئو لین تیم ها اعلام نماید .

11- اگر خطاها از عدد 5 بگذرد خطای پنجم به بعد در هر جای زمین که باشد از نقطه ی دوم ، پنالتی زدهه خواهد شد ودر صورتی که توپ گل نشود در جریان بازی قرار میگیرد .

12- کلیه تکل ها در بازی فوتسال خطا محسوب می شود مگر در صورتی که بازیکن تیم حریف حمل کننده توپ نباشد .

13- کلیه برخوردهای منجربه خطا و هند در داخل قوس – جریمه  ،  خطا محسوب شده ومنجربه پنالتی از نقطه اول می باشد .

14- اعتراض بازیکنان ، مربیان ، سرپرستان یا مسئولین تیم ها به نحوه برگزاری یا داوری در حین بازی مشمول جریمه می گردد و فقط اعتراض توسط کاپیتان تیم به صورت قانونی مورد قبول میباشد و پس از پایان بازی مسئولین تیم ها می توانند به صورت کتبی اعتراض خود را تسلیم کمیته انظباطی نمایند .

15- بعد از پایان وقت تایم استراحت باسوت داور توپ در اختیار تیم تایم گیرنده قرار داده میشود و بعد از سوت داور بازی انجام شده مورد قبول خواهد بود.

16- در موقع تعویض،  باید بازیکن خارج شونده  از زمین خارج تا بازیکن وارد شونده بتواند وارد زمین شود در غیر این صورت بازیکن وارد شونده باکارت زرد جریمه میشود .

17- بعد از اخراج بازیکن خاطی از زمین 2 دقیقه بعد بازیکن دیگر آن تیم می تواند وارد زمین شود .

18- اگر مربی یا هر مسئول دیگر تیمها از داور کارت قرمز دریافت نماید حق همراهی تیم را در آن بازی وبازی بعدی را نخواهد داشت .

19- خطاهایی در شماره انداز ثبت می گردد که داوران اعلام به ثبت آن نمایند.

20- اگر تیمی به هر دلیلی زمین مسابقه را ترک نماید  5 دقیقه فرصت دارد تا  به زمین مسابقه برگردد در غیر این صورت داوران نتیجه بازی و پایان بازی را اعلام می نمایند.

 

چگونگی عملکرد دروازبانان در بازی فوتسال

1- توپی که از خط عرضی زمین عبورکرده واوت شود باید با پرتاب دست دروازبان آغاز شود .

2- اگر دروازبان توپ رادر داخل قوس به بازی کن خودی واگذار نماید وبازیکن نیز توپ رادر داخل قوس بگیرد خطای دوضرب محسوب می شود ولی جزء خطای پنج گانه شمارش نمی شود .

3- اگر دروازبانان توپ راکه اوت شده باشد شروع نمایند توپ شروع شده باید از وسط زمین عبور کند تا بتوان توپ را به دروازبان واگذار نماید در غیر این صورت خطای دو ضرب محسوب میشود و خطا باید ازروی قوس دروازه زده شود .

4-  اگر توپی  به  دروازبان از طرف بازیکن خودی پاس داده شود دروازبان نمی تواند توپ را در دست بگیرد در غیر این صورت خطای دو ضرب گرفته شده  و خطا باید ازروی قوس دروازه زده شود .

5- اگر توپ در جریان بازی به در وازبان برسد ودروازبان توپ را بادست پرتاب و یا با پا بزند ، اگر در دروازه حریف قرار گیرد  گل محسوب می شود .

6- اگر توپ از خط عرضی عبور کند ودر شروع مجدد  آن دروازبان با پرتاب دست مستقیم توپ را وارد دروازه حریف نماید در صورتی که با بازیکنی برخورد ننماید گل محسوب نمی شود .

7- دروازبان فقط می تواند در محوطه قوس خود برای گرفتن توپ تکل نماید در صورت برخورد با بازیکن تیم حریف اگر توپ را نتواند بگیرد خطای پنالتی محسوب میشود .

8- دروازبانان باید توپ راظرف 6 ثانیه شروع نمایند در غیر این صورت بعد از 6 ثانیه خطای دو ضرب گرفته می شود  و خطا باید ازروی قوس دروازه زده شود .

نویسنده : هادی راحتلو

 

/ 0 نظر / 1024 بازدید